ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

IED - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ied είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων των πιο πρωτοποριακών και με μεγάλη επιρροή προγραμμάτων της Ευρώπης όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+ .
www.ied.eu | FB: @ied.europe | Twitter: @ied_europe | Instagram: ied.europe | Linkedin: iedeurope

CO-LABORY

Η CO-LABORY είναι ένας χώρος συνεταιρισμού που δεσμεύεται να προωθήσει μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα με βάση την προσωπική κοινωνική ευθύνη, την κεντρική θέση του ατόμου, τις σχεσεις αμοιβαιότητας και την κοινωνική λειτουργία του επιχειρηματικού κέρδους.
www.co-labory.com | FB: @colaborycoworking | Instagram: colabory.puglia

Mitra France

Η Mitra France στοχεύει στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ανταπόκρισης στην κοινωνική, εθνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ευαισθητοποιούμε τους νέους σχετικά με τον ρόλο τους στην κοινωνία και αυξάνουμε το επίπεδο ψηφιακών ικανότήτων σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες: ανέργους, εθνικές και πολιτισμικές μειονότητες,πρόσφυγες και άτομα με χαμηλή ειδίκευση.
FB: @mitrafr

ACTA Center

Το Ευρωπαικό κέντρο Κοινωνικής-Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης ACTA, προωθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες για την ανάπτυξη των ανθρώπων ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε μια δυναμική κοινωνία. Η ACTA στοχεύει στην ενίσχυση της ενδυνάμωσης των ανθρώπων, της επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες και πρωτοβουλίες σε ορισμένα έργα.
www.actacenter.ro | FB: @actacenter.ro

CCIF Cyprus – Cross Culture International Foundation Cyprus

Η CCIF Κύπρου δημιουργήθηκε το 2006, με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ να στηρίξει την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών ιδίως των νέων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, μέσω ανταλλαγών νέων, δικτύωσης, διακρατικών πρωτοβουλιών και πολιτιστικών διαλόγων. Το ΌΡΑΜΑ μας είναι η ενδυνάμωση των νέων ανεξαρτήτου φύλου, κοινωνικού, πολιτιστικού, ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου για ενεργούς πολίτες, εθελοντισμό, σεβασμό, αμοιβαία κατανόηση, βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυη ζωής.
www.ccifcyprus.com | FB: @promotesocialinclusion | Twitter: @CcifCyprus | Instagram: ccifcyprus | Linkedin

CAI - Conversas Associacao Internacional

Η CAI είναι μια Πορτογαλική ΜΚΟ, η οποία διοργανώνει προγράμματα στον τομέα της Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής παρέμβασης και της Υγείας σε εθνικό επίπεδο με Νέους, Ενήλικες και Νέους εργζομένους. Είναι μέλος του DISWN [Dynamo International - Street Workers Network] που αποτελείται από 51 εθνικές πλατφόρμες από Αφρική, Αμερική.
Email: cai.associacao@gmail.com