Τοπικές Εκδηλώσεις στις Χώρες των Εταίρων

Local events on partners countries

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του έργου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις τοπικές εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους στις χώρες τους με σκοπό τη διάδοση του έργου, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Κάθε εταίρος διοργάνωσε 4 εκδηλώσεις, 2 εκδηλώσεις διάδοσης (1 στην αρχή και 1 στο τέλος του έργου) και δύο εργαστήρια που απευθύνονταν σε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και σε νέους που ενδιαφέρονται για τον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ετών που το έργο ESE ήταν ενεργό, όλοι οι εταίροι εργάστηκαν για αυτές τις εκδηλώσεις, προσπαθώντας να εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε αυτές τις δράσεις. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν είναι παρόμοια μεταξύ των χωρών, και το σημαντικότερο είναι ότι μοιράζονται την ίδια επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων.

Μεγάλος αριθμός του επιθυμητού κοινού-στόχου παρακολούθησε αυτές τις εκδηλώσεις σε κάθε χώρα και η γενική ανταπόκριση ήταν ότι οι στόχοι του έργου και το παραγόμενο υλικό έγιναν δεκτά με μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν εξαιρετικά χρήσιμα. Ιδιαίτερα, οι λειτουργοί νεολαίας ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Όσον αφορά τους νέους, το κύριο αίτημά τους ήταν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε μελλοντικές δραστηριότητες.

Οι παρατηρήσεις αυτές συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία του έργου και υποδεικνύουν την ανάγκη συνέχισης παρόμοιων δράσεων και παροχής περισσότερων ευκαιριών σε νέους και κυρίως μειονεκτούντες νέους.